Vrácení do 15. ledna!
Vrácení do 15. ledna!

Nikdo není dokonalý, a tak se může stát, že se něco pokazí. Naším krédem je, že vám vyjdeme maximálně vstříc. V následujícím reklamačním řádu vám odpovíme na základní otázky. A ty ostatní? Vždy dle zásady - spokojený zákazník se vrací.

Reklamační řád

Postup při reklamaci:

Pokud se u výrobku objevila vada v době uvedené v článku 3, odešlete výrobek nenošený nebo vypraný ve vhodném přepravním obalu spolu s vyplněným reklamačním listem na adresu:

Triola, a.s.
Reklamace
Mariánské Údolí 1
435 43 Horní Jiřetín

nebo můžete vrátit/reklamovat osobně na některé z našich firemních prodejen uvedených na přiloženém formuláři reklamačního listu.

Podle vaší volby bude reklamace v případě její oprávněnosti vyřízena.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na chatu, infolince +420 476 769 977 v pracovní době uvedené vpravo nahoře na stránkách, případně zanechte vzkaz a svůj kontakt na záznamníku a my se vám ozveme příští pracovní den.

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Věc má vadu, kterou by při uzavření smlouvy a prohlídce věci poznal jen odborník, nikoliv průměrný zákazník (§ 4 NOZ), anebo jinou skrytou vadu. Takovou vadu má kupující právo reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil (při dostatečné péči mohl zjistit) a

a)     učiní-li to do šesti měsíců od převzetí věci, platí vyvratitelná právní domněnka, že výrobek byl vadný již při převzetí (je na prodávajícím, aby případně dokázal, že při převzetí věci takovou vadu neměla),

b)     učiní-li to později (= po uplynutí šesti měsíců od převzetí věci), ale v reklamační lhůtě 24 měsíců (§ 2165 odst. 1 NOZ), musí prokázat, že věci byla vadná již při převzetí,

c)     učiní-li to až po lhůtě 24 měsíců, jeho práva sice nezanikají, ale prodávající může namítnout opožděnou reklamaci (jako u promlčení) a tím zanikne jeho povinnost plnit.

 Věc má vadu, o které kupující věděl již při jejím převzetí; koupí-li takovou věc, vychází se z toho, že zboží i s vadou schválil a právo z vadného plnění mu nenáleží stejně jako v případě, že vadu způsobil sám kupující. (§ 2170 NOZ).

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu, že výrobek při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá, že v době, kdy spotřebitel výrobek převzal,

a)     má výrobek vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,

b)   se výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá,

c)     je výrobek v odpovídajícím množství a míře nebo

d)     výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů. (§ 2161 NOZ)

3. Lhůta pro uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Toto se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobeném jejím obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží. (§ 2165 NOZ)

4. Odstranitelné vady

Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku 2, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. (§ 2169 NOZ)

5. Zboží prodávané za nižší ceny

Výrobky, které mají vady, jež nebrání, aby mohl být výrobek užíván k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Prodávající je povinen kupujícího upozornit, že výrobek má vadu, a upřesnit mu, o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Vadu musí prodávající označit na dokladu o zakoupení věci. Za vady výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s tímto reklamačním řádem. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání k použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje, prodávající za vady prodávaného zboží odpovídá v plném rozsahu

6. Uplatnění reklamace bez odkladu

Reklamaci je spotřebitel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady nejpozději však v době uvedené v článku 3, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodávající reklamaci spotřebiteli může zamítnout, pokud nebude uplatněna nejpozději v době uvedené v článku 3.

7. Řešení sporů

Reklamovaná věc musí být čistě vypraná, aby posouzení reklamace nebránily obecné zásady hygieny. Spotřebitel je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad, dokládá i místo, cenu a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, popř. jiným věrohodným způsobem.

8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

a) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace,

b) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.